เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกหลายชนิดโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 

เรามุ่งเน้นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานระดับสากล FSSC 22000 (Food Safety System Certification) ทําให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าระดับชั้นนําของโลกหลายบริษัท ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักและ เป็นส่วนสําคัญในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของลูกค้า

บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 41/4 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 20 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอยในการผลิตมากกว่า 10,000 ตารางเมตร เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้า รวมถึงให้บริการด้านการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานที่ทําหน้าที่ออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้า ปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้รูปแบบสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอย และคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภค ตลอดจนถึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกราย

บริษัทของเราตั้งอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ประกอบไปด้วยโรงงานที่จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง และหน้าร้านขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบขายส่ง ที่สำเพ็ง กรุงเทพฯ 1 แห่ง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) จํากัด คือ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการผลิตถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระดับสากล อย่างยั่งยืน

พันธกิจของบริษัท ทรงสวัสดิ์(1988) คือ จํากัดมุ่งมั่นพัฒนาและธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสุขและความภาคภูมิใจในการทํางานกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการทํางานต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบแทนสังคม เพื่อการทําธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ การส่งมอบและบริการในระดับสากล

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ใส่ใจด้านคุณภาพ ตระหนักในเรื่องกฎหมาย
ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 

วัฒนธรรมองค์กร

เราภูมิใจในความเป็น “ทรงสวัสดิ์”

เรามีลูกค้าในระดับสากล ที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งในธุรกิจ 

เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ให้ผลิตผลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เรามีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันเป็นทีมเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

เรามีวัฒนธรรมในการทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ แข่งกับตัวเอง แข่งกับเวลา

เรามีวัฒนธรรมในการให้บริการที่ดีเยี่ยม

เรามีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม